PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB www.lokalno.cz 
(dále jen „Podmínky“),

společnosti Dokumo s.r.o., IČO: 28918711, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Šárecká 1469/11, PSČ 160 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153117 (dále jen „Poskytovatel“) 
 

A. OBECNÉ PODMÍNKY

 

I. Popis služby, úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel provozuje a spravuje webový portál www.lokalno.cz (dále jen „Portál“). Poskytovatel umožňuje používat Portál a související služby jiným podnikatelům nebo dalším třetím stranám (dále jen „Subjekt“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Subjekt měl možnost prostřednictvím Portálu uzavírat s registrovanými uživateli Portálu (dále jen „Uživatel“) smlouvy na využití slevy na služby a/nebo zboží Subjektu (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál, a to jak Uživatelů, tak Subjektů (dále společně také jen jako „Strany“) při vstupu na Portál a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.
 3. Strany registrací na Portálu potvrzují, že se seznámily s aktuálním zněním Podmínek, a zavazují se jimi řídit.
 4. Poskytovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje Strany o změně Podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Strany mohly bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

 

II. Obecné fungování služeb Portálu

 1. Portál je webový portál, na němž Subjekty nabízejí uživatelům své produkty/služby v Akci (jak je definováno níže). Nabízené Akce jsou časově omezené na jeden kalendářní týden. Uplatnění slevy probíhá prostřednictvím předložení konkrétního kupónu u Subjektu.
 2. Subjekty vkládají do systému obchody, provozovny či jiná místa, kde vykonávají podnikatelskou činnost (dále jen „Podniky“), a k nim pro daný týden přiřazují akce. Uživatelé vyhledávají Podniky dle svého zájmu a monitorují probíhající zvýhodněné nabídky zboží či služeb (dále jen „Akce“). Uživatelé si mohou Podniky přidávat mezi své oblíbené a k jednotlivým akcím mohou přidávat záložky. V případě, že je u Podniku uloženého Uživatelem mezi oblíbené přidána na daný týden Akce, dostává Uživatel v pondělí a ve středu daného týdne avízo o této Akci formou emailu. V případě zájmu o danou Akci si Uživatel stáhne/vytiskne kupón akce, který musí pro uplatnění slevy předložit v příslušném Podniku, a to buď v tištěné podobě nebo v elektronické formě prostřednictvím displeje mobilního telefonu, tabletu, notebooku či podobného zařízení.

 

III. Použití Portálu Uživateli

 1. Přístup a používání Portálu Uživateli je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Subjektem a Uživatelem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. Poskytovatel umožňuje používat Portál Subjektům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Subjekty na Portálu. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.
 4. Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, či zisku neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám.

 

IV. Použití Portálu Subjekty

 1. Přístup a používání Portálu Subjekty je bezplatné, může ale být zpoplatněno za podmínek uvedených níže v tomto článku IV.
 2. Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Subjektem a Uživatelem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Subjektu na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. Poskytovatel umožňuje používat Portál Subjektům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Subjekty na Portálu. Poskytovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.
 4. Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Subjektu při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, či zisku neoprávněného přístupu k přenosům a datům Subjektu.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či ukončit přístup Subjektu na Portál v případě, že subjekt poruší povinnosti dle těchto Podmínek nebo nejedná v souladu dobrými mravy a příslušnými zákony České republiky.
 6. V případě, že Poskytovatel ukončí přístup Subjektu k Portálu na základě skutečností na straně Poskytovatele a nikoli Subjektu, zavazuje se Poskytovatel Subjektu vrátit poměrnou část prostředků, které nebyly Subjektem vyčerpány.
 7. Subjekt nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Subjektu do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám. Finanční podmínky používání Portálu
  7.1. Registrace Subjektu na Portálu je bezplatná.
  7.2 Vložení jedné Akce týdně v rámci jednoho Podniku je bezplatné.
  7.3 Poplatek za každou další Akci činí 50 Kč za kalendářní týden. Faktura za poplatky za další Akce bude Poskytovatelem vystavována jednou měsíčně. Splatnost faktury činí 30 dní od data vystavení faktury.
  7.4 Subjekt bere na vědomí, že Poskytovatel zamýšlí v budoucnu zpoplatnit přítomnost Subjektů, resp. jejich Podniků, na Portálu paušální částkou účtovanou za kalendářní rok. Poplatky za Akci se dále budou lišit dle kritérií, které Poskytovatel současně s případným paušálním zpoplatněním služeb Poskytovatele na Portálu blíže specifikuje. O změně dle tohoto článku 8.4 budou Subjekty včas informovány postupem v souladu s článkem I. 4. těchto Podmínek.
 8. V případě, že Subjekt hodlá svůj účet na Portálu zcela odstranit, je povinen takovou skutečnost sdělit Poskytovateli, který žádosti vyhoví v přiměřené lhůtě. Poskytovatel není takové žádosti povinen vyhovět, pokud nejsou vyrovnány všechny nároky mezi Poskytovatelem a Subjektem.
 9. Některým Subjektům dle volného uvážení Poskytovatele může být na Portálu vytvořen účet přímo Poskytovatelem. Takový Subjekt bude mít přístup k tzv. První akci. První akce slouží k tomu, aby se Podnik Subjektu zaregistrovaného Poskytovatelem okamžitě objevil na mapě na hlavní stránce Portálu. Na rozdíl od ostatních „standardních“ akcí, které může Subjekt libovolně přidávat ke svému podniku, je První akce časově neomezená, její trvání je však vymezeno přesným počtem kupónů (konkrétně 20 ks), které si můžou Uživatelé stáhnout/vytisknout. Po vyčerpání 20 kupónů je První akce automaticky smazána. První akci může Subjekt kdykoli během jejího průběhu upravit či případně úplně smazat prostřednictvím tlačítka „První akce“ na záložce Podniku Subjektu. První akce je bezplatná Subjekt k ní každý týden může přidat rovněž bezplatně jednu další Akci.

 

V. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook.
 2. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Subjektů, které prostřednictvím Portálu nabízejí své Akce.
 3. Ochrana osobních údajů Uživatele a/nebo Subjektu (nebo jeho zaměstnanců či dodavatelů), kteří jsou fyzickými osobami, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení a e-mailová adresa, při přihlášení pomocí sítě Facebook pak případně i základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Uživatele na síti Facebook a zájmy Uživatele na síti Facebook. Subjekt souhlasí se zpracováním těchto údajů: jméno a příjmení oprávněného/oprávněných zaměstnance/zaměstnanců (dále vše všechny údaje podle tohoto článku V. 4. společně jen jako „Osobní údaje“).
 5. Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících s kupónem, který si Uživatel prostřednictvím Portálu stáhl, Subjektu, který je Uživateli povinen na základě uplatnění Uživatelem staženého kuponu, poskytnout příslušné zboží a/nebo služby. Portál je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje Subjektu výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem realizace předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě staženého kuponu oprávněn. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů příslušnému Subjektu, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla Poskytovatele/emailovou adresu info@lokalno.cz.
 6. Strany berou na vědomí, že jsou povinny své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že jsou povinny bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.
 7. Zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 9. Strany potvrzují, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byly poučeny o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Strany dále prohlašují, že byly poučeny o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů mohou ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.
 10. V případě, že by se Strany domnívaly, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Stran nebo v rozporu se zákonem, mohou požádat Poskytovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Strany se v takovém případě rovněž mohou obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Požádají-li Strany o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je jim Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VI. Autorská práva

 1. Poskytovatel je držitelem Portálu.
 2. Grafické provedení portálu a zdrojový kód je autorským dílem Poskytovatele ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.
 3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem souhlas.

 

VII. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
  1.1 je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  1.2 veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  1.3 se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi bude při užívání Portálu 1.4 vždy dodržovat zásady slušného chování a bude se chovat v souladu s dobrými mravy,
  1.5 bude používat Portál prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Poskytovatel právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy České republiky a je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  1.1 užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
  1.2 komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele a/nebo Subjekt,
  1.3 získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  1.4 zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
  1.5 používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  3.1 nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  3.2 pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

 

VIII. Práva a povinnosti Subjektu

 1. Subjekt vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
  1.1veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  1.2 se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  1.3 bude při užívání Portálu vždy dodržovat zásady slušného chování a bude se chovat v souladu s dobrými mravy,
  1.4 veškeré Akce vkládané na Portál jsou reálné a Uživatelé stažené či vytištěné kupóny budou schopni skutečně uplatnit v daném Podniku,
  1.5 bude používat Portál prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Subjekt vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Poskytovatel právo tyto účty zablokovat a smazat,
  1.6 bude veškeré závazky vůči Poskytovateli i Uživatelům plnit řádně a včas.
 2. Subjekt je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy České republiky a je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  1.1 užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
  1.2 komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele nebo jiný Subjekt,
  1.3 získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů či Subjektů,
  1.4 zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
  1.5 používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv Uživatelů, ostatních Subjektů nebo Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Subjekt se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Subjektu došlo k porušení právních předpisů.

 

B. DÁRKOVÉ POUKAZY

 

I. Popis služby

 1. Subjekty přidávají ke svému Podniku na Portálu dárkové poukazy, jejichž hodnoty jsou 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 a 5.000 Kč (dále společně jen „Dárkové poukazy“). Uživatel si může tyto poukazy koupit, stáhnout a následně uplatnit u zvoleného Podniku.

 

II. Provedení platby a zpřístupnění Dárkového poukazu

 1. Platby za Dárkové poukazy budou probíhat prostřednictvím platební brány poskytované a provozované společností ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na výsluní 201/13, PSČ 10000 (dále jen „Platební brána“).
 2. Platbu za Dárkový poukaz lze provést buď prostřednictvím on-line platebním příkazem, nebo prostřednictvím platby platební kartou.
 3. Finanční částku uvedenou na Dárkovém poukazu je Uživatel povinen vyčerpat jednorázově, tj. Podnik v případě nižší hodnoty poskytnuté služby oproti hodnotě Dárkového poukazu rozdíl nevyplácí, ledaže je na poukazu výslovně uvedeno jinak. Uživatel je však oprávněn použít k úhradě služby Dárkový poukaz a částku převyšující hodnotu Dárkového poukazu na místě poskytovateli uhradit jinou přípustnou platební metodou.
 4. Hodnota uvedená na dárkovém poukazu určuje hodnotu služeb včetně DPH.
 5. Dárkový poukaz není vázán na konkrétní osobu a je volně přenositelný. V každém Podniku je držitel Dárkového poukazu považován za osobu, která je oprávněna s Dárkovým poukazem nakládat.
 6. Uživatel není oprávněn Dárkový poukaz rozmnožovat ani jinak zpřístupňovat ve více vyhotoveních třetím osobám.
 7. Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu způsobenou neoprávněným užitím Dárkového poukazu.
 8. Uživatel kupuje Dárkový poukaz u poskytovatele výhradě elektronicky, a to prostřednictvím potvrzení svého zájmu na Portálu (dále jen „Objednávka“). Odesláním Objednávky a uhrazením ceny Dárkového poukazu prostřednictvím Platebního portálu je mezi Uživatelem a Subjektem uzavřena kupní smlouva a Poskytovateli vzniká povinnost zprostředkovat dodání Dárkového poukazu Uživateli.
 9. Poskytovatel svou povinnost dle čl. I.9. splní zpřístupněním Dárkového poukazu ve formátu PDF v účtu Uživatele na Portálu. Poskytovatel se zavazuje dodat Uživateli Dárkový poukaz neprodleně po obdržení úhrady ceny Dárkového poukazu od Platební brány.
 10. Doba platnosti je stanovena Subjektem a je uvedena na Dárkovém poukazu.
 11. Osobní údaje Uživatelů související s platbou za Dárkový poukaz zpracovává přímo Platební brána. Poskytovatel takové osobní údaje Uživatelů nezpracovává.

 

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byly přístup a užití Portálu realizovány.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, Strany a Poskytovatel vynaloží potřebné úsilí k tomu, aby takové ustanovení bylo nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dne 28. listopadu 2014.