PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

(dále jen „Podmínky zprostředkování“)

 

I. Úvodní ustanovení a předmět Podmínek zprostředkování 

 1. Předmětem těchto Podmínek zprostředkování je úprava vztahů vznikajících mezi Poskytovatelem a Subjektem při zprostředkování prodeje Dárkových poukazů Poskytovatelem prostřednictvím Portálu.
 2. Pojmy s velkými písmeny nedefinované v těchto Podmínkách zprostředkování mají význam uvedený v dokumentu Podmínky pro přístup a užití webových stránek a služeb www.lokalno.cz dostupném na adrese http://www.lokalno.cz/a/podminky-pouzivani (dále jen „Podmínky“).
 3. Strany berou na vědomí, že tyto Podmínky zprostředkování tvoří úplný a závazný dokument pouze ve spojení s Podmínkami.

 

II. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje nabízet ke koupi Uživatelům Dárkové poukazy, které se Subjekt takto rozhodne Uživatelům nabídnout pro uplatnění v některém ze svých Podniků.
 2. Poskytovatel má právo odečíst si z každé provedené platby za Dárkový poukaz strhnout provizi ve výši 10% z ceny Dárkového poukazu (dále jen „Provize“).
 3. Poskytovatel je povinen Subjektu vyplácet celkovou částku za prodané Dárkové poukazy sníženou o odpovídající Provizi za uplynulý měsíc do 15. dne měsíce následujícího.
 4. Poskytovatel opatří Dárkový poukaz jedinečným sériovým číslem nebo jiným nezaměnitelným identifikátorem.
 5. Poskytovatel má právo zcela dle svého uvážení kdykoli přijetí Dárkového poukazu a jeho zprostředkování ke koupi Uživatelům odmítnout. Subjekt souhlasí, že mu z takového odmítnutí Dárkového poukazu nevznikají jakékoli nároky vůči Poskytovateli.
 6. Poskytovatel neodpovídá za zneužití Dárkového poukazu Uživateli.

 

III. Práva a povinnosti Subjektu 

 1. Subjekt je povinen sdělit Poskytovateli prostřednictvím příslušného formuláře všechny speciální podmínky či omezení, které se k uplatnění Dárkového poukazu v Podniku Subjektu vztahují a které budou uvedeny na Dárkovém poukazu.
 2. Subjekt bere na vědomí, že jakákoli omezení či speciální podmínky vztahující se k uplatnění Dárkového poukazu, které Subjekt Poskytovateli nesdělí, mohou být při uplatnění Dárkového poukazu vůči Uživatelům nevymahatelné.
 3. V případě prodlení s platbou podle článku II.3. má Subjekt vůči Poskytovateli právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky zprostředkování je Poskytovatel oprávněn měnit dle potřeby. O změnách Podmínek zprostředkování bude Subjekt informován.
 2. Tyto Podmínky zprostředkování nabývají účinnosti dne 15.12.2014.